Adolphine

87 tekstów – auto­rem jest Adol­phi­ne.

Is­tnieją ludzie po­wiąza­ni ze sobą na zaw­sze - swe­go rodza­ju przy­jaciele. W ten sposób bez te­lefo­nu wiesz co słychać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2016, 22:39

I wyszła z do­mu. I uśmie­chnęła się. I było tak dob­rze , że aż coś w niej sko­wyczało z bólu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 października 2016, 18:24

Fakt zdep­ta­nia jest prob­le­mem zdep­ta­nego, a nie depczącego. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 stycznia 2012, 17:57

Żałobę no­si się po każdej śmier­ci w życiu, aż do mo­men­tu, gdy sta­jemy przed Bo­giem i plu­jemy mówiąc "Ta­kie wyczu­cie cza­su, to mają tyl­ko naj­więksi pa­lan­ci. Masz par­szy­we poczu­cie humoru."
Czar­ne ciu­chy nic nie znaczą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 grudnia 2011, 21:37

To nie jest tak, że nie ro­zumiemy stojących na krawędzi. Po pros­tu wstyd się przyz­nać, że ich rozumiemy. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 grudnia 2011, 08:23

Tyl­ko ar­tysta o naz­wisku "Ból" ma całe półki pełne farb. "Szczęście" zaz­wyczaj lu­bi mo­nochro­matyczne barwy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 września 2011, 06:51

Dlacze­go nie jesz?
Boję się być brzydką.
Dla mnie zaw­sze jes­teś piękna.
Jes­teś wyt­wo­rem mo­jego cho­rego umysłu, więc ja­kim pra­wem sprze­ciwiasz się moim poglądom, dro­gi Wolandzie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2011, 08:16

Bóg skry­wa się na dnie kieliszka, który z dłoni za­biera Ci kochająca oso­ba. Sza­tan płacze w kącie tuląc do pier­si telefon. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 czerwca 2011, 18:47

Ser­ce ma frędzle do roz­da­nia. Jed­nak ich liczba nie płynie w nieskończoność. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 kwietnia 2011, 06:34

Od­najdź ra­dość w pat­rze­niu na kurz - zo­baczysz świat okiem Bo­ga spod Two­jej powieki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2011, 07:09
Adolphine

Nic nie jest tym na co wygląda, tak samo ja nie jestem taka jaka być powinnam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adolphine

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 listopada 2016, 01:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Istnieją ludzie po­wiąza­ni ze [...]

31 października 2016, 23:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Istnieją ludzie po­wiąza­ni ze [...]